Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů a klientů (GDPR)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) poskytuje Mgr. Katarína Bradáč jako podnikající fyzická osoba níže uvedené informace o zpracování osobních údajů klientů a smluvních partnerů a/nebo jejich zástupců.

Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.katarinabradac.cz, kde se k nim můžete kdykoliv vrátit nebo se seznámit s jejich změnami.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ten, kdo stanoví účel a prostředky zpracování a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu (zpracovatele).

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Katarína Bradáč
se sídlem Viničné Šumice 209, 664 06 Viničné Šumice
IČO: 873 08 631
fyzická osoba podnikající

tel: +420 607 754 756
e-mail: info@katarinabradac.cz
(dále také „správce“).

2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Každé zpracování osobních údajů prováděné ze strany správce má svůj legitimní účel.

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. splnění smlouvy (poskytnutí služby, zejména služby psychologického poradenství, lektoringu , koučingu a supervize), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (poskytnutí služby, zejména služby psychologického poradenství, lektoringu, koučingu a supervize) na žádost subjektu údajů;
 2. splnění povinností, které se na správce vztahují, a to zejména veřejnoprávních povinností vůči orgánům státní správy a/nebo samosprávy;
 3. zajištění oprávněných zájmů správce, kterými jsou zejména komunikace s klienty a obchodními partnery správce, uplatňování nároků správce vůči subjektům údajů a dále zpracování vyžádaných nabídek na poskytování služeb ze strany správce.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (poskytnutí služby, zejména služby psychologického poradenství, lektoringu, koučingu a supervize), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo je zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (poskytnutí služby, zejména služby psychologického poradenství, lektoringu, koučingu a supervize) na žádost tohoto subjektu údajů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění povinností, které se na správce vztahují, a to zejména veřejnoprávních povinností vůči orgánům státní správy a/nebo samosprávy;
 3. zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce, a to konkrétně spočívající v:
  1. komunikaci s klienty a obchodními partnery správce;
  2. uplatňování nároků správce vůči subjektům údajů;
  3. podpoře činnosti správce, a to zejména formou zpracování vyžádaných nabídek na poskytování služeb ze strany správce;
 4. subjekt údajů udělil se zpracováním souhlas, a to zejména ve vztahu ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů za účelem řádného plnění smlouvy (poskytování služeb, zejména služby psychologického poradenství) ze strany správce.

Správce za výše uvedeným účelem zpracovává také osobní údaje zástupců svých obchodních partnerů, a to na základě právního titulu spočívajícího v oprávněném zájmu na provádění předmětných činností.

Správce zpracovává osobní údaje vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu zpracování.

Automatizované individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení není prováděno.

3. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby, kterým správce zpřístupňuje osobní údaje.

Správce může osobní údaje v odůvodněných případech a v rozsahu nezbytně nutném předat následujícím kategoriím příjemců:

 1. svým poskytovatelům služeb, včetně poskytovatelů právních služeb a služeb v oblasti informačních technologií a účetnictví;
 2. v případech stanovených právními předpisy může správce poskytnout osobní údaje příslušným orgánům veřejné správy (např. soudním institucím, orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně právní ochrany dětí);
 3. zákonným zástupcům nezletilých dětí, které jsou subjekty osobních údajů;
 4. školním institucím v případě nezletilých děti, které jsou subjekty osobních údajů, a to na žádost jejich zákonných zástupců;
 5. orgánům sociálně právní ochrany dětí v případě, že jsou tyto orgány objednatelem služeb psychologického poradenství správce pro subjekt osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

4. Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování konkrétních osobních údajů.

Správce zpravidla osobní údaje zpracovává po dobu trvání smlouvy uzavřené se subjektem údajů a dále po promlčecí dobu nároků ze smlouvy plynoucích. V případě, kdy je tak stanoveno v obecně závazných právních předpisech, archivuje správce dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, po stanovenou dobu.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů tyto správce archivuje nejdéle po dobu uděleného souhlasu nebo do okamžiku odvolání souhlasu.

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje získané od subjektů údajů, a to zejména:

 1. identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, datum narození, identifikační číslo, telefonické číslo, e-mailovou adresu);
 2. fakturační údaje;
 3. údaje ze vzájemné komunikace, pokud tuto správce archivuje;
 4. platební údaje (zejména bankovní spojení, přehledy uhrazených plateb a pohledávek);
 5. zvláštní kategorie osobních údajů, a to pouze v nezbytných případech a na základě souhlasu subjektu údajů.

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v Nařízení, příp. dalších vnitrostátních právních předpisech, má subjekt údajů právo:

 1. získat potvrzení o (ne)zpracovávání svých osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se ho týkají a které správce zpracovává;
 2. na opravu nebo doplnění jeho osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 3. na výmaz nebo omezení zpracovávání jeho osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
 5. právo na přenesení jeho osobních údajů k jinému správci;
 6. právo na odvolání souhlasu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány výhradně na základě souhlasu subjektu údajů – udělení souhlasu je dobrovolné a je možné ho kdykoliv odvolat s účinky do budoucna;
 7. právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem zaslaným na: info@katarinabradac.cz, a to s výjimkou stížnosti adresované dozorovému orgánu.

Mgr. Katarína Bradáč

 • Poslední komentáře

  • Osobní galerie

   20130706_095528-jpg 14109_1449906327320_3188791_n-jpg 26498_1425451555966_7288148_n-jpg 26498_1426795189556_6673732_n-jpg 34082_1556497512033_7854924_n-jpg 46309_4775346181238_749679650_n-jpg 65035_10200280796602235_420529762_n-jpg 166583_1867565328534_4108084_n-jpg 167223_1867555048277_3803212_n-jpg 320403_4842250093794_1545645029_n-jpg 580989_4842275414427_737541512_n-jpg 601768_10202216103143689_762463274_n-jpg